Face Book LIKE

Saturday, March 11, 2017

போதி மரம் !பால்வெள்ளி நிலா வீசும்
பகட்டுத்தா ரகைகள் மின்னும்  
பலவண்ண நிறங்கள் காட்டும்
வான மேயென் கல்விச் சாலை !
    வான மேயென் கல்விச் சாலை !
    வாழ்வினைப் பயக்கும் சோலை !

நேற்றைக்கு அழுமாற் போலே 
அமுதத்தைப் பொழிந்த வானம்
இன்றைக்குத் தெளிவாய் நின்று 
சிரிக்கின்ற தென்னே யென்றேன்!

எல்லையற்ற தன்மை கண்டென் 
எண்ணமும் விரியக் கண்டேன் 
சிந்தனை, வானம் போலே 
விரிந்தாலே விடியும் என்றேன் !

எழிலார்ந்த காவும் கண்டேன்
எத்தனையோ மலர்கள் கண்டேன் 
முன்னின்ற மலரின் செடியில்
முள்ளொன்றும்  இருக்கக் கண்டேன் 

இன்பங்கள் என்றும் உண்டு
இடையிடையே துன்பம் உண்டு
என்பதை உணர்த்தும் பாங்கில் 
முள்ளதுவும் சிரிக்கக் கண்டேன்

வண்ணத்துப் பூச்சி பூவைச் 
சுற்றிவந்தமரக்   கண்டேன் 
சுவையான தேனை யதுவும்
சுவைத்துண்ணும் பாங்கு கண்டேன் 

புவிவாழ்வு சிறிதென் றாலும் 
பூவினில் தேனைப் போலே 
நிறைந்திடும் இனிமை உண்டு
நீயதை உணரல் வேண்டும் 

என்றெனக் குணர்த்தும் வண்டு
எண்ணத்தில் அமர்ந்து கொண்டு 
ஏழிசை கீதம் ஒன்று 
தன்னுள்ளே பாடிக் கொண்டு !

இதுநாளும் தேடித் திரிந்த 
குருவைநான் கண்டுகொண் டேன் 
காண்கின்ற பொருள்க ளெல்லாம் 
குருவேயென் றுணர்ந்து கொண்டேன் 

'எப்பொருள் யார்யார் வாய்க் 
கேட்பினும் அப்பொருள் தன்னில்'
உறைகின்ற உண்மை தன்னை
உணர்த்துமோர் குருவைக் கண்டேன் !

--கி.பாலாஜி
05.08.2016

Wednesday, March 8, 2017

மகளிர் தினம்தினம்

மகளிர் தினம் தினம்
_____________________

மாலையாய் வாழ்வில் நுழைந்து
மதலையால்
இல்லம் நிறைத்து,
மனமாளும்,
மனையாளும்
மனைவியாய்
இல்லுள்ளோர்
இதயம் நிறைத்து,
என்றென்றும்
எல்லோர் வாழ்வும் மலர்மணம்
பரவச் செய்யும்
மகளிருக் கொவ்வொரு நாளும் மங்கலப் பெருநா ளென்போம்
நாம்
மாதவம் செய்தோ ரென்போம் !

--மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் !

----கி.பாலாஜி
08.03.2017
பகல் 12 மணி

Monday, November 21, 2016

வீதியோரம் வீழ்ந்த மலர் !

வீதியோரம் வீழ்ந்த மலர் !

ஏனோ நானும்
வாழ்ந்துகொண்
டிருக்கிறேன் !
எவர் பொருட்டோ நான்
தேய்ந்துகொண்
டிருக்கிறேன் !

ஒரு
'பாதையோர மலராக',
பார்ப்பவர்  கண்ணுக்கு
முள்ளாக,
எந்த நேரமும்
பறந்து செல்லக்
காத்திருக்கும்
பதராக.......
ஏனோ நானும்
வாழ்ந்துகொண்
டிருக்கிறேன் !
எவர் பொருட்டோ நான்
தேய்ந்துகொண்
டிருக்கிறேன் !

ராகமில்லாத
இந்த வரிகள்
எந்த ரகம்?
என்ன பயன்?

மீட்டும் விரலின்றி
வாடுமொரு
வீணையின்
தந்தியாய்,
வியக்கும் கண்களின்றி
ஏங்கும் ஒரு
விசித்திறச் சிற்பமாய்,
விழலில்பாய்கின்ற
வெள்ளத் துளிகளாய்,
வேனலின் வெக்கையாய்,
கானற்பாலையில்
கனலும் முட்களாய்,
கண்களின் ஓரத்தில் காய்ந்த
கண்ணீர்த் துளிகளாய்,
என்றும் எவருக்கும்
ஏற்காத பாரமாய்,
கனியாத எட்டியாய்,
விரியாத மொட்டாய்,
விடியாத இரவாய்,
வேண்டாத வாழ்வாய்,
பணியாத வீம்பாய்,
பாழ்மனத் தீயினில்
வெந்திடும் நாளமாய் ....

விடியலைக் கனவினில்
கண்டதோர் குளுமையில்,
வேதனை மரத்த
மனத்துடன்
இன்னும்....

ஏனோ நானும்
வாழ்ந்துகொண்
டிருக்கிறேன் !!
எவர் பொருட்டோ நான்
தேய்ந்துகொண்
டிருக்கிறேன் !


--கே. பாலாஜி
  21.11.2016
இரவு 8 மணிMonday, June 27, 2016

'அம்மா' என்றொரு அற்புதம் !

'அம்மா' என்றொரு அற்புதம் ! ********************************
'அம்மா' என்றொரு அற்புதக் களஞ்சியம் ! இன்று 
நான் அலறி அழைத்தாலும் வாராத, மனதில் 
ஆறாத காயமாய்  
அருகி நின்றுவிட்ட நினைவுப் பெட்டகம் ! 

காலச் சுவடுகளாய் நிலைத்து நின்றுவிட்ட அம்மா என்றவொரு அற்புத நினைவு ! 
ஆறாத வடுவாக ஆனாலும் 
மனதில் 
அன்பாக வருடும் 
அற்புத நினைவு ! இனிமைக்கு இனிமை கூட்டும் 
இதயத்தைத் தாலாட்டும் இன்னிசை மழையாய் என்றைக்கும் உள்நிலைக்கும் அம்மா என்றவொரு 
அற்புத நினைவு ! 

அம்மா என்றொரு அற்புதம் ! 
அம்மா என்றும் 
அற்புதம் ! 

 --K.Balaji May 08 2016

Sunday, January 10, 2016

இயற்கை போற்றுக !
கருத்து வரும் மேகம் கண்டு 
  கவலை கொள்ளும் தாய் மனம்
கண்ணி மைக்கும் நேரத் திலே
  காலம் மாற்றும் மண் மணம் !

பேரி ருளாய் வந்து நின்று 
  பெரும ழையாய் மாறி டுமோ 
காற்று வந்து கருமே கம்
  கலைந் தே சென்றி டுமோ

அன்ற லர்ந்த மலர்க ளுடன் 
  அது போன்றே சிரித் திருக்கும்
பிஞ்சு மனக் கனவு களின்
  பெருங் கோலம் கலைந்தி டுமோ ?

கணங் கணமாய் வாழ்வி னிலே 
  'கண்டங் கள்' கடப்பதுதான் 
பெண் பேதை கேட்டு வந்த 
  பெரு வரமோ அறியே னே !

வேண்டி வந்த நேரத் தில்
  வேடிக் கை காட்டி நின்று 
வேண் டாத பொழுதி னிலே 
  பொழிவ திலே என்ன சுகம்?

தாக்க வந்த தடையெல் லாம்
  தாங்கிக் கடந்து  வந்தேன் 
பொங்கி வரும் வேளை யிலே
  போக்க ழித்து விடவேண் டாம்!

பொறுத்தி டுவீர் குறையெல் லாம் 
  போற்றி டுவோம் என்றென் றும்
இன்னுமொரு சுழிக் காற்றை 
  யெம்மி தயம் தாங்கா து !

இயற்கை வள மென்றும்
  இனி நாங்கள் காத்தி டுவோம் 
ஈசன் திருவ ருளை 
  என்றும் வேண்டி டுவோம் !  

-K.Balaji
 Jan 09 2016
 9 PM

Tuesday, December 15, 2015

வளங்களை அருளும் லக்ஷ்மி வருவாயே

வளங்களை அருளும் லக்ஷ்மி வருவாயே

This is a Tamil Translation done by me of the famous 'Bhagyadha lakshmi baramma' wriiten in Kannada by Purandara Dasaru.  

A link of the Kannada Song is given below so that the tamil version can be sung in the same tune .
https://www.youtube.com/watch?v=Kk_qZOL7R3w


வளங்களை அருளும் லக்ஷ்மி வருவாயே
                                                        என் தாயே 
வளங்களை அருளும் லக்ஷ்மி வருவாயே !               (வளங்களை) 

திருவடித் தாமரை திருவாய் மலரத்
திருவடிச் சலங்கை மணியாய் மொழிய
தவத்திரு வடியார் பூஜிக்கும்  வேளையில்
கடைந்திடும் தயிரில் திரளும் வெண்ணைபோல்     (வளங்களை) 

பொன்மழை தனையே பொழிந்திட வாராய்
என்மனை மனமும் விளங்கிட வாராய்
கதிரவ னொளியா யருட்கதிர் வீசிட 
ஜனகனின் மகளாம் ஜானகி வாராய்                           (வளங்களை) 

சுத்த மனத்துடன் பக்தியில் திளைத்திடும் 
பக்தரின் மனைகளில் நித்திய மங்கலம்
சத்தியம் போற்றும் சான்றோ றவர்களின்
சித்தம் நிறைந்திடும் புத்தொளியே நீ                          (வளங்களை) 

அளவே யில்லா வரங்களை அருள்வாய் 
வளையிட்ட கைகளால் ஆசிகள் அருள்வாய் 
குங்கும நாயகி பங்கயக் கண்ணி 
வேங்கட ரமணனின்  செங்கமலத் திரு                        (வளங்களை) 

இனிப்புச் சர்க்கரை நெய்கலந் தாற்போல் 
இனியதோர் வெள்ளியில் பூஜா வேளை 
அந்த மிக்கநின்  அழகிரி ரங்கனின் 
அருள்கொண் டெமையே ஆண்டிட வருவாய்            (வளங்களை) 


---K.Balaji
December 15 2015 12 pm

Monday, April 6, 2015

முதுமையை வெல்க !நேற்றைய நினைவுகளின்
நேசக்  காற்றடிக்க
நெருடல்க ளொருபுறம்
நெஞ்சைக் கீறின !

யாரோ உருட்டிவிட்ட
தகரத்தின் சப்தங்கள்
செவியோரம் சேர்ந்துவந்து
சோக கீதம் இசைத்தன !

என்ன இதன் பொருள் என
எண்ணத் தலைப் பட்டேன் !
என்னையே நான்
கேட்டுக்கொண்டேன் !

முன்னிற்கும் முதுமைக்கு
முன்வரவு  சொல்லவொரு
சூசகமோ என்றெனக்குத்
தோன்றியது பொய்யல்ல !

முதுமைக் கோருருவம்
முன்னின் றெனைநோக்கி
முகமன் உரைப்பதுபோல்
உரைக்கும் சிலசொற்கள் :

'சொல்மொழி செலும்தூரம்
நின்விழி செல்லாது
விழிசெல்லும் இடமெல்லாம்
மெய்செல்ல வொண்ணாது

மனம்செல்லும் இடமெங்கும்
துணைநிற்க வியலாது
மதியெங்கும் இயலாமை
தன்பிடியைத் தளர்த்தாது !

பங்கேற்கும் துணையொன்றும்
இல்லாத காலத்தில் - வாழ்க்கைப்
படகோ இடம்விட்டு
நகராத கோலத்தில் !

அசையாத வெள்ளத்தின்
இடையே  அகப்பட்டு,
அழியாக் காலத்தின்
வழிசேரும் கோலத்தில் !

எவராலும் தவிர்க்க
முடியாத முதுமையிது!
எதிர்கொள்ளும் துணிவோடு
மனதார வரவேற்பாய் !

மனத்தால் இளமைபெற்று
மதியில் ஞானம் பெற்று
ஈவாய்முதுமைக்கும் இளமை - இசைபட
வாழ்வாய் ! என்றைக்கும் இனிமை !'

K.Balaji
March 12 2015 
12 a.m.